இசைக் கருவிகள்

இந்திரஜித் போர்க்களம் செல்கிறான், அவனுக்கு வெறியூட்டுவதற்காகப் பல வாத்தியங்கள் இசைக்கப்படுகின்றன. அவற்றை அக்கறையாகப் பட்டியல் போடுகிறார் கம்பர்.

1. கும்பிகை 2. திமிலை 3. செண்டை குறடு 4. பேரிகை 5. கொடு கொட்டி 6. பம்பை 7. தார்முரசம் 8. சங்கம் 9. பாண்டில் 10. போர்ப்பணவம் 11. தூரி 12. கம்பலி 13. உறுமை 14. தக்கை 15. கரடிகை 16. துடி (உடுக்கை) 17. வேய் 18. கண்டை 19. அம்பலி 20. கணுவை 21. ஊமை 22. சகடை

ஒரே பாட்டில் 22 வாத்தியங்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s